Att fler boende i Upplands-Bro får ett riktigt jobb är en av våra stora utmaningar. Det är genom jobb som möjligheter, utveckling och valfrihet skapas. Vår politik syftar till att stärka drivkrafterna för arbete och företagande, sänka trösklarna till arbetsmarknaden och skapa ett starkare samband mellan studier och jobb.

Idag skapas de flesta nya jobben i mindre och medelstora företag. Vi ska göra mer för att just de företagen vill etablera sig i kommunen och att de vill stanna. Ett aktivt näringslivsarbete är oerhört viktigt.

Upplands-Bro kommun ska vara en attraktiv plats att starta och utveckla företag. Det ger fler arbetstillfällen i kommunen.

Exempel på hur vi ska få fler i arbete:

  • Vi ska minimera regelverken, maximera servicenivån och främja samverkan med företagare
  • Stödja människor att komma i arbete
  • Tiggeri är ingen väg ut ur fattigdom. Vi måste införa tiggeriförbud så att inte fler människor luras hit till ett fortsatt liv med tiggeri och utanförskap
  • Ge likvärdiga och förbättrade möjligheter för alla att starta och bedriva företag, oavsett exempelvis bakgrund, etnicitet och kön
  • Öka andelen Upplands-Brobor som inom vuxenutbildningen slutför sina studier med godkända betyg
  • Rättigheter och bidrag ges, men med dem kommer krav på motprestation
  • Hembesök hos bidragssökande för att bedöma behov
  • Säkerställa att bidrag bara går till dem som har rätt till det. Återbetalningskrav om utbetalningar gjorts mot osanna uppgifter
  • Bryta sociala mönster hos barn som växer upp i ”problemfamiljer” genom samverkan mellan kommun, föreningsliv, anhöriga och volontärverksamhet. Exempelvis för att ge barn goda vuxna förebilder 

Jobb skapar möjligheter för individen och bryter utanförskap