Vi ska värna om de kvaliteter som Upplands-Bro kommun har och som gjort att många väljer att flytta hit och bor kvar: Vår vackra natur med skogar, ängar och vattendrag, vilka erbjuder goda rekreationsmöjligheter, en levande landsbygd, stora kulturvärden och olika positiva boendemiljöer, från enstaka hus på landet och byar till tätorternas småhus- och flerbostadshusområden. I arbetet ingår samtidigt att ge fler möjlighet att bo strandnära och på andra attraktiva lägen och skapa ett rikt utbud av fritidsaktiviteter.

Vi värnar om och arbetar för stärkt miljöhänsyn på ett sätt som samtidigt stärker konkurrenskraften och ger fler arbetstillfällen. Äganderätten är en viktig del eftersom man vårdar det man äger till nytta även för kommande generationer.

Exempel på miljösatsningar:

 • Upprätta miljöfond för:
  • Att stimulera Upplands-Bros näringslivs utvecklingsarbete av miljösmarta produkter eller tjänster
  • Stipendier till miljösmart forskning eller arbete som värnar miljön i Uppland-Bro
 • Laddstolpar för el- och hybridbilar på kommunala parkeringsytor
 • Utreda införande av differentierade parkeringsavgifter utifrån fordons miljöklassning
 • Främja ekologisk och närproducerad mat i förskolor, skolor och inom omsorgen
 • Eftersträva klimat- och miljösmarta samt långsiktigt hållbara materialval vid renovering och byggnation av kommunala byggnader
 • Arbeta aktivt med energieffektivisering av kommunala fastigheter och förbättring av deras inomhusmiljö
 • Människors möjligheter att göra miljömässigt hållbara val ska öka
 • Bulleråtgärder vid bullerutsatta bostadsområden

Att äga sin bostad är en viktig del i samhällsbyggandet eftersom det leder till mer ansvar för boendemiljön. Det är även en viktig del i att bryta utanförskap i miljonprogramsområden.

Det behövs en variation i upplåtelseformer för att öka valfriheten i livets olika skeenden och underlätta kompetensförsörjningen till det lokala och regionala näringslivet.

Vi är positiva till förtätning men anser att nya byggnader ska smälta in i den befintliga bebyggelsen. Boende i Upplands-Bro ska kunna lita på kommunen och inte känna en risk för att man plötsligt får ett höghus till granne eller att kommunen exproprierar ens mark utan synnerliga skäl.

Tryggheten ska alltid vägas in i alla byggnationsplaner, med fokus på hur man kan öka tryggheten i det aktuella området och dess närmiljö.

Upplands-Bro behöver en fördjupad långsiktig planering för hur man vill utveckla hela kommunen och klara infrastrukturen. Inte minst behovet av förskolor, skolor, parkeringsplatser, vägnät och allmänna kommunikationer i en växande kommun.

Vi vill ha en långsikt hållbar samhällsbyggnad som motverkar utanförskap, löser parkeringskaoset, har god trafiksäkerhet, och en trygghet för alla som bor och vistas i kommunen.

Exempel:

 • Man ska kunna välja boendeform utifrån vad som passar en själv. Eftersom undersökningar visar att 60–70% vill bo i villa eller radhus ska vi verka för att andelen villor och radhus ökar till över 60%
 • Genom en varierad bebyggelse och blandade upplåtelseformer skapar vi hållbara flerbostadshusområden med social sammanhållning
 • Vi ser gärna småskalig bebyggelse när man bygger flerbostadshus
 • Vi ska verka för att mer av Upplands-Bro kommuns strandlinje används för att skapa strandnära boenden för fler
 • Markägare ska ges större valfrihet vid placering av byggnader på sina marker
 • Vi ska utveckla de möjligheter som ges genom att Upplands-Bro ligger som ett nav mellan Stockholm, Arlanda, Uppsala, Västerås och Enköping
 • Vi ska verka för att det byggs fler äldre- och trygghetsboenden samt ungdomsbostäder
 • Utreda hur vi kan förbättra för fastighetsägare som enlig vattentjänstlagen tvingas att anslutas till kommunalt VA i Upplands-Bro trots att deras enskilda avloppsanläggning dessförinnan godkänts av kommunen
 • Utreda förutsättningarna för en vinkbusslinje
 • Kommunen ansluter sig till ”Ett rökfritt Sverige 2025”
 • Förbättra dialogen med boende i Upplands-Bro och andra intressenter med inriktningen att skapa en öppen och inkluderande planprocess för byggandet
 • Stadsbyggnadsservice startas som en del av Kontaktcenter för att förbättra kommunens service till invånarna vid exempelvis bygglovsansökan
 • Utveckla Bros och Kungsängens centrala delar i dialog med Upplands-Broborna
 • Fler parkeringsplatser i Kungsängens och Bros centra och generösare parkeringsvillkor
 • Fler rid- och körvägar
 • Fortsatt digitalisering av kommunala tjänster för högre servicenivå samt kostnadseffektivisering
 • Utveckla blomsterprogrammet för allmänna ytor för att skapa välkomnande miljöer 

Värna och utveckla alla positiva värden som finns i Upplands-Bro