Trösklarna in på arbetsmarknaden har blivit allt högre de senaste åren. Många unga och utlandsfödda har svårt att komma in i yrkeslivet. Många unga och nya invånare har nya idéer, drömmar och förväntningar på ett bättre liv. Drömmar som kan bli verklighet genom att vi uppmuntrar entreprenörskap, skapar yrkesinriktad svenskundervisning, utvecklar praktikplatser, arbetsplatslärande, och andra satsningar som syftar till egen försörjning. Samtidigt ska vi bli mycket tydligare i samhällets krav och förväntningar på våra nya medborgare.

Prioriteringen för nyanlända ska vara att de kommer i egen försörjning. De ska aktivt efter sin förmåga verka för att komma i arbete, lära sig svenska språket samt svenska lagar och värderingar. Föräldrar ska aktivt skapa förutsättningar så att deras barn kommer in i det svenska samhället, förberedda för yrkeslivet.

För att skapa rätt förutsättningar behövs exempelvis:

 • Nyanländas ska uppmanas att omgående ställa sig i bostadskö
 • Skapa fler yrkesinriktade svenskundervisningsprogram (SFI)
 • Att kommunen tillsammans med näringslivet utvecklar praktikplatser, arbetsplatslärande och andra satsningar som syftar till egen försörjning
 • Dubbla studietiden på SFI eftersom språket är nyckeln till jobb och självförsörjande
 • Nyanlända ska snabbt komma på svenskundervisning där de även får lära sig svenska lagar, värderingar och svensk kultur
 • Verka för rätten till SFI över kommungränser inom Stockholms län så att det fungerar på samma sätt som det fria gymnasievalet
 • Närvarokrav på svenskundervisning och obligatorisk samhällsundervisning
 • Upplands-Bro bör vid behov ansöka om dispens avseende utplacering av nyanlända enligt Bosättningslagen. Vi behöver tid för att kunna hantera integrationen värdigt och humant
 • Värna grundläggande demokratiska värden. Exempelvis kvinnors och mäns lika rättigheter och möjligheter
 • Förebygga och motverka hedersrelaterat våld, hot och förtryck, diskriminering, främlingsfientlighet, rasism och radikalisering
 • Ha en utökad samhällsorientering med fokusering på alla människors lika värde oavsett religion, sexuell läggning, etnicitet eller kön
 • Kontroll av att bidrag går till rätt personer och av rätt skäl. Bidragsfusk ska motverkas. Kommunen ska göra hembesök innan bidrag betalas ut, så att kommunen har vetskap om den nyanländes levnadsvillkor
 • Bonus till föreningar som arbetar aktivt med integration av nyanlända
 • Underlätta för olika frivilliginsatser, exempelvis fadderfamiljer, vilka spelar en viktig roll för nyanlända att snabbare komma in i det svenska samhället
 • Att personal på gruppboenden/hvb-hem/familjehem arbetar med ett hbtq-perspektiv
 • Kommunen tillhandahåller andrahandskontrakt till särskilt behövande, oberoende av vilka dessa är, tidsbegränsade till max 2 år
 • Inför etableringslån som är en viktig byggsten för att nyanlända inte ska slussas in i bidragsberoende

 

Snabbare egenförsörjning och fler vägar in i svenska samhället