Den som är i behov av omsorg ska mötas av hög kvalitet, valfrihet, professionalism, god tillgänglighet och gott bemötande. Individens trygghet, behov och välmående ska stå i fokus. Att kunna välja vem som ska utföra omsorgen är en viktig del i detta. Det ska vara transparent och enkelt att jämföra kvaliteten när man väljer kommunal eller fristående omsorg.

Här följer några exempel på åtgärder för att öka kvaliteten i omsorgen:

 • Skapa fler valmöjligheter och olika typer av boenden för äldre. Exempelvis behöver Trygghetsbostäder för seniorboende byggas för att svara upp mot framtida behov
 • Valfrihet. Det kan exempelvis för individen vara en trygg lösning att kunna bo kvar hemma istället för på äldreboende
 • Möjlighet att erbjuda trygghetsboende eller särskilt boende med generösare biståndsbedömning
 • Parboendegaranti
 • Kommunen ska erbjuda individuellt anpassat anhörigstöd
 • Boendes egna behov och önskemål ska ges stort inflytande på äldreomsorgen
 • Det behövs ett nytt äldreboende med heldygnsomsorg
 • Förstärka arbetet med att utveckla boenden enligt LSS för att bredda tillgången på boendealternativ
 • Vi vill stärka den förebyggande verksamheten i form av stöd till anhöriga och frivilligorganisationer
 • Måltider i samvaro för äldre som bor i eget boende på tider som passar deras önskemål
 • Maten ska vara näringsriktig, se god ut, dofta gott och smaka gott
 • Upplands-Brobor i behov av försörjningsstöd ska stärkas till egen försörjning och ett självständigt liv
 • Förbättra samverkan med socialtjänst, skola, kultur- och fritidsverksamhet, polis, landsting och andra aktörer för att förebygga att barn, ungdomar och familjer hamnar i utanförskap
 • Trygg hemgång ska säkerställas. Det gäller allt från transporten hem från sjukhuset till att man ska tas emot och få ett individuellt anpassat fungerande liv i bostaden från start
 •  Vi vill öka digitaliseringen och ny teknik för att möjliggöra ökad säkerhet och service för de människor som vill ha det i sina hem, och för att underlätta kontakten mellan de som är i behov av omsorg och de som utför den
 • Den som får omsorg ska möta en och samma person så långt som är möjligt
 • Vi ska verka för att de personer som får omsorg som vill bo kvar i Upplands-Bro ska ges möjlighet till det och inte utplaceras i andra kommuner
 • Förbättrad uppföljning av kvaliteten i omsorgen
 • Kvaliteten ska synliggöras och vara lättöverskådlig för att förenkla val av utförare i omsorgen 


  En omsorg med fokus på människors individuella behov och önskemål