Alla barn och elever ska få möjlighet att utvecklas efter sina individuella förmågor. Oberoende av vilken förskola eller skola man väljer, ska barn och elever behandlas lika och mötas av hög kvalitet i en lärande och trygg miljö.

Upplands-Bro har en hög tillväxttakt och många barnfamiljer flyttar till vår kommun. Det ställer höga krav på att tillse att det finns tillräckligt med förskolor och skolor och att de är av god kvalitet. Duktiga lärare är avgörande för att kunna erbjuda skolor som utvecklar alla våra elever.

Det är mycket viktigt med tidiga insatser i förskolan för att varje barn långsiktigt ska kunna utvecklas efter sina individuella förmågor och möjligheter.

Kopplingen mellan studier och jobb ska stärkas. Studie- och yrkesvägledning ska vara en naturlig del av skolgången. Vi behöver tidigt se de ungdomar som riskerar att inte få behörighet till gymnasiet eller behöver hjälp att slutföra sina gymnasiestudier och ge dem det stöd de behöver. Exempelvis genom att erbjuda en individuellt anpassad utbildningsplan i samarbete mellan elev, föräldrar, skola, SYV och Vuxenutbildningen, där eleven tydligt kan se möjligheterna som fortsatt utbildning ger för deras framtid.

Exempel på vad mer vi vill genomföra:

 • Trygghetsarbete ska förstärkas och samordnas så att skolor inte längre upplever sig isolerade i sitt trygghetsarbete
 • Vi vill öka samarbetet med gymnasieskolor i andra kommuner för att kunna erbjuda bredare utbud av gymnasieprogram med hög kvalitet inom rimligt pendlingsavstånd för våra gymnasieelever
 • Kvaliteten på respektive förskola och skola behöver synliggöras och vara lättöverskådlig för att förenkla skolvalet
 • Uppmuntra skolor och förskolor att profilera sig utifrån de förutsättningar de har
 • Stärka barn i behov av särskilt stöd och barn i utanförskap eller som riskerar att hamna i utanförskap
 • Stödja särskilt begåvade och högpresterande elever i sin individuella utveckling
 • Uppmuntra föräldrar att engagera sig i förskola och skola, exempelvis genom att ge bonus till de förskolor och skolor som ökar föräldrarnas deltagande på möten
 • Införa Kommunikationssamordnare för en smidig kommunikation mellan hem och skola, inklusive kommunikation på sociala medier
 • Erbjuda avlastning till rektorer, lärare, enhetschefer och förskolepedagoger avseende arbetsuppgifter som inte är direkt knutna till kärnverksamheten
 • Konkurrenskraftiga löner och god arbetsmiljö
 • Kompetensutveckling av lärare, förskolepedagoger, rektorer, enhetschefer med flera
 • De som är utsatta för mobbing och ändå själva väljer att byta skola ska erhålla SL-kort
 • Det är viktigt att hantera dem som orsakar problem och inte skuldbelägga drabbade
 • Tidiga insatser och stöd för dem som skolkar och riskerar att bli hemmasittare
 • Nolltolerans mot kränkningar, övergrepp och mobbning
 • Nolltolerans mot droger i skolan
 • Inga obehöriga ska röra sig i förskolan och skolan
 • Vi ska skapa tryggare miljöer i dusch- och omklädningsrum
 • Installera larm och säkerhetskameror där så behövs
 • Förstärka arbetet med ordning och reda i klassrummet
 • Föräldrar som tidigt önskar testa sina barn avseende Neuropsykiatriska funktionsvariationer (NPF) ska ges möjlighet till det
 • Samarbetet mellan skola och näringsliv skall fortsätta utvecklas med praktikplatser, lärlingsplatser och liknande
 • Öka förskolornas och skolornas självbestämmande. Ge dem bättre möjligheter att utveckla, förbättra och effektivisera sina verksamheter.
 • Vi ska ligga i framkant av den digitala utvecklingen i och av skolan
 • Tillagningskök i alla förskolor och skolor
 • Förskolor och skolors inre och yttre miljö ska hålla hög kvalitet
 • Skolgårdarna ska inbjuda till rörelse och fysiska aktiviteter


  En trygg skola med fokus på varje elevs individuella lärande