Trygghet är grunden för ett fungerande samhälle och för livskvaliteten.

Du ska känna dig trygg oberoende av när på dygnet och var i kommunen du rör dig. Kriminella ska inte begränsa din möjlighet att exempelvis träna i motionsspåret kvällstid.

Det krävs snabba åtgärder såsom:

 • Väktare som är på de allmänna platser där de behövs. De ska stävja brott samt arbeta långsiktigt förebyggande och förtroendeskapande
 • Flera dygnet-runt-väktare i de mest utsatta områdena
 • Fler personer som kvällar, helger och dagtid arbetar uppsökande och förebyggande bland ungdomar på gator, torg, skolor, fritidsgårdar och på internet
 • Bättre ljussättning och ökad belysning i viadukter och andra undanskymda platser där människor rör sig och vistas
 • Röjning av sly och buskar på undanskymda platser
 • Trygghetsövervakning med bland annat säkerhetskameror på offentliga platser

Därutöver krävs mer långsiktiga åtgärder:

 • Tidiga insatser för barn som är i utanförskap eller riskerar att hamna i utanförskap
 • Satsningar på positiva förebilder för unga som är i riskgrupper. Förebilder som kan visa på positiva vägar ut ur utanförskap och förmå unga att vilja studera vidare eller börja arbeta.
 • Närmare samarbete mellan polis, väktare, skola, socialtjänst, bostadsbolag, bostadsrättsföreningar, näringsliv samt föreningar och olika frivilliga organisationer
 • Företagsklimat och trygghet ska gå hand i hand. Småföretagens närvaro i utsatta områden skapar trygghet. Men för att kunna bedriva näringsverksamhet så måste säkerhetssituationen i utsatta områden säkerställas
 • Avhopparverksamhet som fångar upp de som vill lämna ett kriminellt liv
 • Boende som vill ta ansvar för sitt bostadsområde ska ges möjlighet att äga sin bostad, genom ombildning av hyresrätter till bostadsrätter eller ägarlägenheter
 • Förbättra förutsättningarna för fler unga att komma i arbete eller vidareutbilda sig
 • Föräldrars engagemang i sina egna barn och ungdomars fritid och skola ska stimuleras och uppmuntras
 • Tryggheten ska öka på våra förskolor och skolor
 • Tryggheten ska öka i omsorgen
 • Ingen ska utsättas för hedersrelaterat våld eller förtryck. Kommunen ska på ett mer professionellt sätt arbeta med att upptäcka och hjälpa drabbade människor och arbeta förebyggande
 • Hjälpa och uppmärksamma om barn kommer hit som gifta och ge dem ensamkommandestatus
 • Införa tiggeriförbud på allmänna platser i kommunen. Accepterar vi tiggeri löser vi inte grundproblematiken för dem som tigger. Ett tiggeriförbud motverkar att tiggare lockas hit för att fortsätta ett liv med tiggeri
 • Bonus till föreningar som jobbar aktivt i sin vardag med att motverka hot, våld, kränkningar och förtryck
 • Arbeta förebyggande mot och motverka radikalisering
 • Vidta trafiksäkerhetshöjande åtgärder
 • Skapa säkra skolvägar
 • Klotter och nedskräpning ska åtgärdas inom 24 timmar
 • Snabba åtgärder vid skadegörelse på allmänna platser
 • Öka tryggheten i offentliga lokaler och anläggningar, exempelvis simhall och bibliotek:
   • Undersöka möjligheten att genom ombyggnad skapa tryggare miljöer i duschrum, omklädningsrum, aktivitetslokaler och aktivitetsområden
   • Installera säkerhetskameror där så behövs och är möjligt
   • Arbeta trygghetsförebyggande med frilufts- och motionsområden så att dessa görs så trygga som möjligt utefter respektive områdes förutsättningar

     

    Öka tryggheten i hela kommunen – med särskilt fokus på utsatta områden